Vilka är vi?

Projektidé

Att under sommarlovet bedriva verksamhet med aktiviteter för barn och ungdomar. Aktivitetsområdet ligger i anslutning till sim- och sporthallen i Jakobsberg där det finns basketplaner, fotbollsplaner, simhall och möjlighet till andra aktiviteter. Grundidén är att möjliggöra meningsfulla sysselsättningar för barn och ungdomar under sommarlovet. Att genom verksamheten förebygga främlingsfientlighet, brottslighet och användningen av droger samt att uppmuntra ungdomar till spontan idrott, nya erfarenheter och en sund livsföring.

Denna satsning är tänkt att vara långsiktig och att fortsätta efter projekttidens slut.


Projektgruppen

Planeringsgruppen består av personer från  Järfälla Kommun och Järfälla Basket. 

För att ha en yttersta ansvarig vid officiella sammanhang har vi nu en projektledare, Stefan Irie från Järfälla Basket. Vi vill även utveckla planeringsgruppen med att ta in fler aktörer från exempelvis näringslivet eller andra som kan vara intresserade

Målgrupp

Barn och ungdomar från hela kommunen i åldern 7-25 år, i huvudsak 11-20 år.

Föräldrar och personer i alla åldrar är också välkomna.

Målgruppen är flickor och pojkar, både ungdomar som är ”resursstarka” och de som befinner sig i riskzon.

Vår målsättning till i år är att locka ännu fler tjejer till området samt fler ungdomar som befinner sig i riskzonen. Vi vill även att fler ungdomar i högstadieåldern hittar ner till området. Förra året så kom det några fler tjejer, dels tack vare att projektet är mer känt och dels kanske tack vare att caféet förra året var mysigare och bättre.

Projekts bakgrund

Järfälla Basket och områdesarbetarna på socialförvaltningens Förebyggande enhet träffades 1999 för att diskutera ett framtida samarbete. Under diskussionen lyftes det fram att många ungdomar i Järfälla är hemma under sommaren utan att ha någon sysselsättning.

Vi inom Järfälla Basket hade sedan sommaren 1997 haft en lyckad satsning på basket och ville gärna utveckla den idén. Nu i samarbete med Järfälla kommun och Järfälla gymnasiet så vill vi göra området ännu mer attraktivt och på så sätt locka ännu fler ungdomar.

 

Projektets mål, syfte och metoder

Målet är att skapa en mötesplats och en bättre, sundare miljö för barn och ungdomar att vistas i samt att diskutera och tillhandahålla antidroginformation.  Genom en meningsfull fritid med inslag av fysisk aktivitet kan ungdomars välmående avsevärt förbättras.

Målet är även att motverka främlingsfientlighet, våld, skadegörelse och drogmissbruk i kommunen samt att främja barn och ungdomars hälsofrämjande faktorer. Här umgås alla med alla, oavsett kön, ålder, hudfärg och fritidsintresse, vilket resulterar i nya bekantskaper och ökad tolerans. Eftersom all verksamhet är riktad direkt mot ungdomarna så kommer eventuell skadegörelse på området uteslutande att drabba dem själva.

Ungdomar i Järfälla skall känna att de är viktiga och att vi satsar på dem.

Syftet är att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under sommarlovet där de kan prova på olika aktiviteter. Det ska även vara en plats att bara vistas på och fika, där det finns vuxna att vända sig till. För Järfälla Basket är det ett sätt att locka fler barn och ungdomar till att börja spela basket och visa kopplingen mellan god hälsa, kosthållning och fysisk aktivitet. Förebyggande enheten får möjlighet att möta ungdomar och lära känna dem och bli kända, vilket ökar förutsättningarna för ett bra arbete i framtiden.

Metoden är att arrangera ett aktivitetsområde  där ungdomar kan samlas och prova på olika aktiviteter eller bara befinna sig på området. Aktiviteterna är; basket, badminton, fotboll, kortspel, innebandy, kubb och vi håller även i turneringar. Det finns även ett kafé med utlåning av bollar och spel på området och musik spelas via stereo.

Personal

När ungdomarna vistas på aktivitetsområdet är tanken att det skall finnas nära tillgång till vuxna, som är goda förebilder, att söka upp vid behov. Vårt upplägg är att det alltid ska vara minst en vuxen på området. De vuxna som arbetar på området är i huvudsak från Järfälla Basket. 

Slutord

Målet är att skapa en mötesplats och en bättre, sundare miljö för barn och ungdomar att vistas i och att ge dem en meningsfull fritid med inslag av fysisk aktivitet. Detta mål är vi på väg att uppnå och vi har kommit i kontakt med ett stort antal ungdomar. Till i år är vår förhoppning att vi ska nå ännu fler barn och ungdomar som är i behov av denna verksamhet. Med flera år av erfarenheter är det många saker som kan förbättras.  En tävling kommer även att utlysas för att ungdomar ska komma med förslag på förbättringar till nästa år.

Målet är även att motverka främlingsfientlighet, våld, skadegörelse och drogmissbruk. Det är dock komplext att bedöma projektets effekt på detta, men vi tror och hoppas att vi har ”räddat” ett antal ungdomar och barn. Projektet möts med mycket uppskattning och entusiasm från både barn, ungdomar och föräldrar samt av personal i kommunen. Vi upplever att många stöttar projektet och att det har skapats en positiv stämning i kommunen.

Med vänliga hälsningar

Elias Gerges
Stefan Irie

Klubbchef och Projektansvarig KFUM Järfälla Basket

 

 

klubbchef@jbbk.se

stefan.irie@jbbk.se